Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Kunden  og Frederiksberg Tryk i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

 

§ 1 Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for Frederiksberg Tryk i 14 dage fra tilbuddets afgivelse.

1.2. Aftale er indgået, når Frederiksberg Tryk har modtaget bestillerens accept.

1.3. Har bestilleren anmodet Frederiksberg Tryk om at udarbejde koncept, design, originalmateriale m.m., er Frederiksberg Tryk berettiget til at få dette arbejde betalt.

1.4. Ved trykning, samles flere forskellige trykopgaver på et tryk-ark. Dette kan medføre små farveafvigelser på +/- 5%.

 

§ 2 Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms og fragt. Med mindre andet er oplyst.

2.2. Vi tager imod Dankort, Visa/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.4. Priser i fremmed valuta er danske kroner.

2.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Frederiksberg Tryk berettiget til at kræve betaling for:

- Overarbejde eller ændringer efter aftalens indgåelse eller arbejdet er påbegyndt.

- Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.

 

§ 3 Levering

3.1. Vi tilbyder levering med Postnord og GLS, som leverer dagen efter. Det kan dog tage op til 5 dage.

3.2. Ved Postnord og GLSs forsinkelser har vi ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer vi leveringstidspunktet.

 

§ 4 Betaling

4.1. Betaling sker enten online eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

Fakturasbetingelse: 8 dage netto, efter forfald påregnes 2% rente pr. påbegyndt måned. Der opkræves kr. 100,- i rykkergebyr, ved for sen betaling.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

4.3. Vi kreditgodkender desværre ikke nye kunder. Bankoverførsel eller online betaling er altid et krav.

 

§ 5 Ejendomsret

5.1 Billeder til markedsføring og annoncer. Der bliver med jævne mellemrum taget billeder af produkter fra vores produktion til markedsføring af vores annoncer. I et så hvidt muligt omfang, og hvis det kan lade sig gøre, vil vi altid kontakte kunden, inden billeder bliver lagt online på sociale medier. Men dette er ikke altid muligt, ønsker du ikke at dine produkter må bruges til markedsføring, skal vi have et skriftlig skriv omkring dette ved bestilling. Billeder af personer vil aldrig blive brugt til markedsføring.

 

5.2 For at kunne bruge et design, du skal have de fulde rettigheder til det. Hvis du er usikker eller i tvivl, skal du bekræfte dit ejerskab eller søge tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

 

Når du uploader en fil til print, accepterer du følgende vilkår:

– Kunden holder kommercielle rettigheder til at reproducere designet.

– Hvis af en eller anden grund den juridiske ejer af dette design kontakter Frederiksberg Tryk, vil de blive dirigeret til kunden.

– Kunden forstår at ulovlig brug af tredjeparts indhold med ophavsret, er en alvorlig forbrydelse og kan føre til sanktioner.

 

§ 6 Forsinkelse

6.1. Indtræder forsinkelse, er kunden med det af pkt. (3.2) følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

§ 7 Mangler

7.1. Vi har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder billede dokumentation, prøvetryk og lignende.

7.2. Kunden er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

7.3. Vi har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4. Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Vi er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for en uge.

7.5. Vi hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til os.

7.6. Vi er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

7.7. Vi giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

 

§ 8 Ansvar

8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har vi intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

- Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

- I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.

- I øvrigt enhver omstændighed som vi ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller ophør.

8.3. Vi hæfter ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4. Vi er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

 

Vi er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.

 

Vi er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra vores side er handlet med grov uagtsomhed.

 

Vi hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

 

I tilfælde af at vi i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for vores ansvar, er bestilleren pligtig til at holde vi skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

 

8.5. Vi har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

8.6. Vi har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er vores, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder vi har udført.

Vi er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af os eller hans folk. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 

§ 9 Underleverandører

9.1. Vi er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

§ 11 Købeloven

11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

11.2 Ifølge Dansk lovgivning herunder Købeloven, gælder den normale fortrydelsesret på fjorten dage ikke hos os, da alle vore produkter er specielt fremstillet.

Læs mere på www.forbrugerraadet.dk

 

§ 12 Personpolitik

Vi benytter os af cookies. Hvert besøg på siden registres i vores omfattende statistik for at kortlægge hvordan du har fundet os og hvad du har fortaget dig på dit besøg hos os. Ingen af de data vi indsamler er personlige og er udelukket til at forbedrer siden for at hjælpe os med at hjælpe dig til det produkt der passer bedst til dine krav og til den billigste pris.

 

En cookie er en lille tekst fil der bliver lagt på din computer. Den fylder ikke særlig meget og din computer rydder selv op når den kan se du ikke har besøgt os i et stykke tid medmindre du har bedt den om andet. Der kan ikke være virus, reklamer eller andet skadeligt for dig eller din computer i den. Den hjælper dig med at huske kode ord og bruger navn til vores så du nemmere kan gøre dine indkøb.

 

Der tages forbehold for tastefejl i prissætning, oplag, farver og formuleringsfejl på hjemmesiden